અધિક કલેક્ટરને કોરોના સામે પ્રોટેક્ટિવ ગ્લાસનું કવચ

સ્વાતંત્ર દિન કે પ્રજાસત્તાક પર્વે વડા પ્રધાન લાલ કિલ્લા પરથી ભાષણ આપતા હોય છે ત્યારે સુરક્ષાના મુદ્દે તેની આસપાસ બુલેટપ્રુફ કાચનુ જે...